Klauzula informacyjna RODO

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekspert Nieruchomości Dariusz Winiarski, ul. Krowoderskich Zuchów 20/20, 31-272 Kraków.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
  Dane kontaktowe inspektora:
  Dariusz Winiarski, tel. +48 698 650 656,
  e-mail: dariusz.winiarski@ekspertnieruchomosci.eu
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do usługi.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT oraz podmiotom współpracującym, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy Administrator korzysta z pośrednictwa lub współpracuje z podmiotem trzecim z siedzibą za granicą Rzeczpospolitej Polskiej w celu realizacji umowy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, w szczególności w celu dopasowania ofert sprzedaży nieruchomości do Pani/Pana wymogów.
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Copyrights © Ekspert Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.