Polityka przetwarzania danych osobowych

Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ustanawiam Politykę Przetwarzania Danych Osobowych (dalej: Politykę) dla Ekspert Nieruchomości Dariusz Winiarski.

I. Użyte w niniejszej Polityce przetwarzania danych osobowych definicje będą oznaczać:

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
Administrator Danych Osobowych (dalej: ADO) – Ekspert Nieruchomości Dariusz Winiarski, ul. Oskara Kolberga 7/16, 31-160 Kraków.
Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez ADO, np. osoba odwiedzająca biuro ADO, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

II. PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADO

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
ADO zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub świadczonych w związku z tą umową usług.
ADO zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane i tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane, ADO zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób bezpośrednio zainteresowanych.
Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. włamania na serwer, ich utrata), ADO informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

III. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, ADO wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
ADO stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.
ADO podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ADO.
ADO prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, ADO wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

IV. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADO

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
 2. obsługi zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy, e-mail),
 3. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
 4. prowadzenia analiz statystycznych,
 5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych,
 6. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Ekspert Nieruchomości samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
 7. realizacji postanowień zawartych w ramach sprzedaży reklamy (m.in. banerowej, mailingu),
 8. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,
 9. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez ADO może skutkować odmową zawarcia umowy.
Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

V. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 

 1. dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


VI. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) ADO, podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze, urzędnicy państwowi.

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez Ekspert Nieruchomości, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram).

IX. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 9 maja 2022 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: dariusz.winiarski@ekspertnieruchomosci.eu

Copyrights © Ekspert Nieruchomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.